Algemene voorwaarden

Signtastic.

gevestigd te Oirschot. In deze voorwaarden verder aangeduid als SignTastic.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door SignTastic. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door SignTastic schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Door met SignTastic een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door SignTastic gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen

Artikel 2. Algemeen

 1. Onder “wederpartij”wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met SignTastic een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
 2. Elke tussen SignTastic en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
 3. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor SignTastic zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van SignTastic onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
 4. Bedingen, op grond waarvan SignTastic een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door SignTastic gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Kleurafwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen kunnen niet worden uitgesloten.
 2. SignTastic heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. SignTastic is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan SignTastic gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer SignTastic de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien SignTastic een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de door de wederpartij verstrekte opdracht. Een opdracht kan door wederpartij schriftelijk dan wel mondeling worden gegeven, waarbij de wederpartij in ieder geval naam, adresgegevens, de gewenste goederen en de daarbij behorende bestelnummers dient te vermelden.
 2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens SignTastic door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen zijn niet bindend, tenzij deze door SignTastic en wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
 3. In geval de wederpartij naar oordeel van SignTastic niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is SignTastic gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan SignTastic krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

 1. Alle door SignTastic gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Prijzen van SignTastic zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor of , indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft SignTastic het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De door SignTastic vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. SignTastic is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Artikel 6. Levering

 1. De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De met een levering verbonden kosten worden aan wederpartij in rekening gebracht.
 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het vestigingsadres van SignTastic verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van wederpartij.
 3. Leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding  van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien er sprake is van grove schuld of nalatigheid, of partijen, gezien de duur van de overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvend als tijdelijke aard, is SignTastic gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en overige alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van SignTastic kan worden gevergd.
 2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast SignTastic ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft SignTastic recht op vergoeding van de door SignTastic gemaakte kosten.
 3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al hetgeen hem reeds geleverd was naar SignTastic terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. SignTastic is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door SignTastic verleende diensten of geleverde producten, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
 2. SignTastic is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van SignTastic ten behoeve de wederpartij, verleende diensten of geleverde producten, zulks in het bijzonder in het geval van door derden verrichtte schoonmaak- en montagewerkzaamheden
 3. SignTastic is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen die op verzoek van de wederpartij bij laatstgenoemde ten behoeve van beletteringwerkzaamheden bij SignTastic zijn opgehaald bij de wederpartij.

Artikel 9. Reclames

 1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake van de hoedanigheid ener leverantie.
 2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden door SignTastic,  terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
 3. Reclames kunnen slechts gelden worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en genoemd schrijven, hetwelk een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen veertien dagen na de levering, dan wel na het ontdekken van een eventueel verborgen gebrek, in het bezit van SignTastic is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. De goederen waarop de reclame betrekking heeft dienen door wederpartij voor SignTastic ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van SignTastic is het  wederpartij niet toegestaan de goederen waarop de reclame betrekking heeft aan SignTastic te retourneren.
 4. In geval van een gerechtvaardigde reclame is SignTastic  uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat SignTastic aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade.
 5. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de in het geschil zijnde goederen en/of verrichte werkzaamheden niet opgeschort.

Artikel 10. Garantie

 1. SignTastic staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door SignTastic geleverde goederen en/of door SignTastic verleende diensten, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
 2. SignTastic verleent uitsluitend op  de door SignTastic geleverde en verwerkte folie garantie gedurende drie jaar vanaf de leverdatum. Garantie voor de door SignTastic geleverde en verwerkte folie wordt slechts gegeven indien en voorzover de fabrikant/leverancier van de folie garantie verstrekt.
 3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken folie.
 4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien de folie voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
 5. Indien het herstel of de vervanging van de folie door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent SignTastic geen  garantieaanspraken.
 6. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt  SignTastic als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichting.

Artikel 11. Betaling

 1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt of te worden gestort op een door SignTastic aangewezen bankrekening.
 2. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van SignTastic.
 3. In geval van deellevering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 4. SignTastic is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Iedere betaling door wederpartij wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel incassokosten.
 6. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 7. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij aan SignTastic een rente van 1,5% per maand wegens te late betaling verschuldigd over het opeisbare bedrag.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is SignTastic gerechtigd bij de aanmaning/herinnering administratiekosten ter hoogte van € 10,- (zegge tien Euro) in rekening te brengen.
 9. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitenrechtelijke inningskosten voor   rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van € 115,- (zegge honderd en vijftien Euro).
 10. SignTastic heeft steeds het recht om zowel vŏŏr als nà de totstandkoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechtelijke tussenkomst en zonder dat SignTastic deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van SignTastic totdat deze volledig zijn betaald. De wederpartij is gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken, doch zolang de betaling daarvan niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij  niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. De wederpartij is verplicht de goederen op eerste verzoek van SignTastic aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan SignTastic terug te geven.

Artikel13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Door SignTastic aan wederpartij verstrekte tekeningen, schema’s, teksten, schetsen, berekeningen, ontwerpen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door wederpartij aan derden teer beschikking worden gesteld of verkocht, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SignTastic. SignTastic behoudt zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.
 2. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 250,-(zegge tweehonderd en vijftig euro) onverminderd het recht van SignTastic tot het verhalen van de door SignTastic geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

Artikel 14. Ontbinding

 1. Onverminderd de SignTastic verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan SignTastic een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim of in gebreke blijft, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Artikel 15. Geschillen

 1. Op alle door SignTastic gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien wederpartij in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, in eerste instantie beslecht door de competente rechter van het arrondissement Amsterdam.
 3. Indien wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechterlijke macht worden beslecht door een arbitragecommissie.

Artikel 16. Conversie

 1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan treedt voor deze bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige beding(en). De overige bepalingen in de algemene voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid.